NZOZ Twoje Zdrowie

Nasze poradnie

Fizjoterapia domowa

rehabilitacja nfz poradniaŚwiadczenia fizjoterapeutyczne w warunkach domowych udzielane są pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie mogą dotrzeć na zabiegi w warunkach ambulatoryjnych, a wymagają rehabilitacji, zwłaszcza pacjentom z:

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień w skali Rankina – nie dotyczy dzieci do 18 roku życia)
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia
 • chorobami przewlekle postępującymi (miopatie, choroba Parkinsona, zapalenia wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne, kolagenozy, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatoidalne zapalenie stawów)
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu przez okres do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji
 • urazami kończyn dolnych przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu
 • osobom w stanie wegetatywnym/apalicznym.

 

W celu rozpoczęcia procedury kwalifikacji pacjenta do takiej formy rehabilitacji potrzebne jest:

 1. skierowanie na rehabilitację w warunkach domowych - wystawiane przez lekarza POZ lub specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej, reumatologii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii;
 2. kopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie pacjenta (legitymacja emeryta/rencisty, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku);
 4. kopię dokumentacji medycznej, potwierdzającej chorobę wykazana na skierowaniu (np. ostatni wypis ze szpitala).

Rehabilitacja w warunkach domowych

Świadczenia fizjoterapeutyczne w warunkach domowych udzielane są pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie mogą dotrzeć na zabiegi w warunkach ambulatoryjnych, a wymagają rehabilitacji.

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych udzielane są pacjentom z zaburzeniami narządu ruchu spowodowanymi:

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego – (5 stopień w skali Rankina – nie dotyczy dzieci do 18 roku życia)
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia
 • chorobami przewlekle postępującymi (miopatie, choroba Parkinsona, zapalenia wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne, kolagenozy, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatoidalne zapalenie stawów)
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu przez okres do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji
 • urazami kończyn dolnych przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu
 • osobom w stanie wegetatywnym/apalicznym

Skierowanie do rehabilitacji w warunkach domowych wystawia lekarz POZ lub specjalista w dziedzinie:

 • rehabilitacji medycznej
 • balneologii i medycyny fizykalnej
 • reumatologii
 • neurologii
 • neurochirurgii
 • chirurgii ogólnej
 • ortopedii i traumatologii

Skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać jasną adnotację, iż rehabilitacja ma odbyć się w domu pacjenta w tytule należy napisać: skierowanie na fizjoterapię domową, skierowanie na rehabilitację w domu pacjenta itp.
oraz:

 1. pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ;
 2. imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 3. rozpoznanie w języku polskim;
 4. kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10;
 5. opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację;
 6. choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepiony rozrusznik lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji;
 7. liczbę zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu;
 8. pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.

Skierowanie powinno zostać zarejestrowane nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia

Rejestracja pacjenta odbywa się:

 • osobiście,
 • telefonicznie,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej.

Dokumenty, które należy posiadać podczas rejestracji:

 • skierowanie na rehabilitację domową (jak wyżej)
 • kopię wypisu ze szpitala lub inną dokumentację medyczną dotyczącą schorzenia
 • aktualny dowód ubezpieczenia – dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Podczas rejestracji pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących oraz poinformowany o dacie wizyty lekarza/ specjalisty oraz rozpoczęciu cyklu rehabilitacji

Zabiegi wykonywane w domu pacjenta:

 • ćwiczenia indywidualnie dobrane do potrzeb pacjenta
 • ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych
 • pionizacja
 • nauka czynności lokomocji
 • masaż
 • edukacja pacjenta

 ulotka